Privacybeleid

Ingangsdatum: 2021-07-09

 1. Inleiding

Welkom bij TooBig2U Ventures.

TooBig2U Ventures (“ons”, “wij”, of “onze”) exploiteert http://2big2u.com (hierna genoemd de “Service”).

Ons Privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan http://2big2u.com, en legt uit hoe wij informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze Service verzamelen, beveiligen en openbaar maken.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen al het gebruik van onze Dienst en vormen samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons (“overeenkomst”).

 1. Definities

SERVICE betekent de http://2big2u.com website beheerd door TooBig2U Ventures.

PERSOONSGEGEVENS zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van die en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

MetGegevensverantwoordelijke wordt een natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt, vaststelt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

GEGEVENSONDERWERP is elke levende persoon die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die gebruik maakt van onze Dienst. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

 1. Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verlenen en te verbeteren.

 1. Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. Emailadres

0.2. Voornaam en achternaam

0.3. Telefoon

0.4. Adres, land, staat, provincie, postcode, stad

0.5. Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of al deze, communicatie van ons door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service met of via een apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang heeft tot de Dienst met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-identifiers en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daar toestemming voor geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Service aan te bieden en om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten te allen tijde in- of uitschakelen wanneer u onze Dienst gebruikt, via de instellingen van uw apparaat.

Het volgen van Cookies-gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

0.1. Sessiecookies: Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.

0.2. Voorkeur Cookies: Wij gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: Wij gebruiken Security Cookies voor veiligheidsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

While using our Service, we may also collect the following information: sex, age, date of birth, place of birth, passport details, citizenship, registration at place of residence and actual address, telephone number (work, mobile), details of documents on education, qualification, professional training, employment agreements, NDA agreements, information on bonuses and compensation, information on marital status, family members, social security (or other taxpayer identification) number, office location and other data.

 1. Gebruik van gegevens

TooBig2U Ventures gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze Dienst te verlenen en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Dienst;

0.3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u ervoor kiest dit te doen;

0.4. om klantenondersteuning te bieden;

0.5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren;

0.6. om het gebruik van onze Dienst te controleren;

0.7. om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0.8. voor elk ander doel waarvoor u ze verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten contracten, inclusief voor facturering en inning;

0.10. om u kennisgevingen te verstrekken over uw account en/of abonnement, met inbegrip van berichten over afloop en vernieuwing, e-mail-instructies, enz;

0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0.12. op een andere manier die wij kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0.13. voor enig ander doel met uw toestemming.

 1. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Wij zullen ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

 1. Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, waaronder Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

TooBig2U Ventures zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 1. Openbaarmaking van gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen, of die u verstrekt, openbaar maken:

0.1. Openbaarmaking ten behoeve van de rechtshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

0.2. Zakelijke transactie.

Indien wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.3. Andere gevallen. Wij kunnen uw informatie ook bekendmaken:

0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten;

0.3.3. om te voldoen aan het doel waarvoor u ze verstrekt;

0.3.4. voor het opnemen van het logo van uw bedrijf op onze website;

0.3.5. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.3.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.3.7. indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van het Bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

 1. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u ingezetene bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die onder de GDPR vallen.

Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Indien u wenst te weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

0.1. het recht op toegang tot, actualisering van of verwijdering van de informatie die wij over u hebben;

0.2. het recht op rechtzetting. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;

0.3. het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0.4. het recht op beperking. U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;

0.5. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0.6. het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons op uw toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken;

Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Het is mogelijk dat wij zonder bepaalde noodzakelijke gegevens geen Dienst kunnen verlenen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de Californische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste wet in het land die commerciële websites en onlinediensten verplicht een privacybeleid te publiceren. De reikwijdte van de wet reikt veel verder dan Californië en vereist dat personen of bedrijven in de Verenigde Staten (en denkbaar de hele wereld) die websites exploiteren die persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten verzamelen, een duidelijk privacybeleid op hun website plaatsen waarin precies wordt aangegeven welke informatie wordt verzameld en met welke personen deze wordt gedeeld, en dat zij zich aan dit beleid houden.

Volgens CalOPPA gaan wij akkoord met het volgende:

0.1. Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0.2. onze Privacy Policy link bevat het woord “Privacy”, en kan gemakkelijk worden gevonden op de home page van onze website;

0.3. Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in het privacybeleid op onze Privacybeleidspagina;

0.4. Gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie wijzigen door ons een e-mail te sturen op [email protected].

Ons beleid inzake “Do Not Track”-signalen:

Wij respecteren Do Not Track-signalen en traceren niet, plaatsen geen cookies en maken geen gebruik van advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme in werking is. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

 1. Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht te weten welke gegevens wij over u verzamelen, te vragen uw gegevens te wissen en ze niet te verkopen (delen). Om uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken doen en ons vragen:

0.1. Welke persoonlijke informatie wij over u hebben. Als u dit verzoek indient, zullen wij u

0.0.1. De categorieën van persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën van bronnen waaruit wij uw persoonlijke informatie verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke informatie.

0.0.4. De categorieën van derden met wie wij persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst van categorieën van persoonlijke informatie die wij hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan wij ze hebben verkocht. Als wij uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst van categorieën persoonsgegevens die wij voor een zakelijk doel openbaar hebben gemaakt, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee wij deze gegevens hebben gedeeld.

U hebt het recht om ons maximaal twee keer per doorlopende periode van twaalf maanden te vragen u deze informatie te verstrekken. Wanneer u dit verzoek indient, kan de verstrekte informatie beperkt blijven tot de persoonsgegevens die wij in de voorafgaande twaalf maanden over u hebben verzameld.

0.2. Om uw persoonlijke informatie te verwijderen. Als u dit verzoek indient, zullen wij de persoonlijke informatie die wij vanaf de datum van uw verzoek over u hebben, uit onze bestanden verwijderen en alle dienstverleners opdracht geven hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan de informatie worden verwijderd door de informatie te de-identificeren. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie te verwijderen, kan het zijn dat u bepaalde functies niet meer kunt gebruiken waarvoor uw persoonlijke informatie nodig is.

0.3. Om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke informatie. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden voor welk doel dan ook. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet tegen een geldelijke vergoeding. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke informatie aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder geldelijke vergoeding worden beschouwd als een “verkoop” onder de wetgeving van Californië. U bent de enige eigenaar van uw persoonlijke gegevens en kunt op elk gewenst moment verzoeken om openbaarmaking of verwijdering.

Als u een verzoek indient om te stoppen met de verkoop van uw persoonlijke informatie, zullen wij stoppen met het doorgeven van dergelijke informatie.

Let wel, als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of de verkoop ervan stop te zetten, kan dit een invloed hebben op uw ervaring met ons, en kan het zijn dat u niet kunt deelnemen aan bepaalde programma’s of lidmaatschapsdiensten die het gebruik van uw persoonlijke gegevens vereisen om te kunnen functioneren. Maar in geen geval zullen wij u discrimineren omdat u gebruik maakt van uw rechten.

Om uw hierboven beschreven Californische rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u uw verzoek(en) per e-mail sturen naar: [email protected].

Uw rechten inzake gegevensbescherming, zoals hierboven beschreven, vallen onder de CCPA, kort voor de California Consumer Privacy Act. Voor meer informatie, bezoek de officiële California Legislative Information website. De CCPA is op 01/01/2020 in werking getreden.

 1. Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), namens ons Service te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te assisteren bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

 1. Analytics

Wij kunnen gebruik maken van derde dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

 1. CI/CD-instrumenten

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het ontwikkelingsproces van onze Dienst te automatiseren.

 1. Reclame

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om advertenties aan u te tonen om onze Dienst te helpen ondersteunen en onderhouden.

 1. Gedragsmatige remarketing

Wij kunnen remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe verkopers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 1. Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval maken wij gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te garanderen.

 1. Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

For example, the outlined privacy policy has been made using PolicyMaker.io, a free tool that helps create high-quality legal documents. PolicyMaker’s privacy policy generator is an easy-to-use tool for creating a privacy policy for blog, website, e-commerce store or mobile app.

 1. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kind” of “Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van Kinderen jonger dan 18 jaar. Als u erachter komt dat een Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van Kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en wij de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].

This Privacy Policy was created for http://2big2u.com by PolicyMaker.io on 2021-07-09.

Shopping Cart