Algemene Voorwarden

Laatst bijgewerkt: 2021-07-08

 1. Inleiding

Welkom bij TooBig2U Ventures (“bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”)!

Deze Voorwaarden van de Dienst (“Voorwaarden”, “Voorwaarden van de Dienst”) bepalen uw gebruik van onze website gelegen op http://2big2u.com (samen of individueel “Dienst”) beheerd door TooBig2U Ventures.

Ons Privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Dienst en legt uit hoe wij informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina’s verzamelen, beveiligen en openbaar maken.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Indien u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) de Overeenkomsten, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected] zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen tot of gebruik willen maken van de Dienst.

 1. Mededelingen

Door onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die wij kunnen sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van enige, of al deze, communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar [email protected].

 1. Aankopen

Indien u een product of dienst wenst te kopen die beschikbaar is via de Dienst (“Aankoop”), kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw krediet- of debetkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart, uw facturatieadres en uw verzendingsinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een kaart of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden voor het vergemakkelijken van de betaling en de voltooiing van Aankopen. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken, met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, een fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

 1. Wedstrijden, loterijen en promoties

Voor prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Service beschikbaar worden gesteld, gelden mogelijk regels die los staan van deze Servicevoorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, dient u de toepasselijke regels en ons Privacybeleid door te nemen. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

 1. Restituties

Wij geven terugbetalingen voor Contracten binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoop van het Contract.

 1. Inhoud

Inhoud gevonden op of via deze dienst zijn het eigendom van TooBig2U Ventures of gebruikt met toestemming. U mag niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, reposten, kopiëren, of gebruik maken van deze inhoud, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 1. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

0.1. Op enigerlei wijze die in strijd is met enige toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, schade te berokkenen, of te trachten minderjarigen uit te buiten of schade te berokkenen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Het verzenden, of doen verzenden, van reclame- of promotiemateriaal, inclusief “junk mail”, “kettingbrief”, “spam”, of een ander soortgelijk verzoek.

0.4. Zich voordoen als of proberen zich voor te doen als het Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, onwettige, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

0.6. Zich in te laten met ander gedrag dat iemands gebruik of plezier van de Service beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen bloot kan stellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

0.1. De Dienst niet te gebruiken op een manier die de Dienst kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Dienst door een andere partij kan verstoren, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen aan real time activiteiten via de Dienst.

0.2. Geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de Service voor enig doel, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op de Service.

0.3. Geen handmatig proces te gebruiken om het materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de Service verstoort.

0.5. Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0.6. Pogingen te ondernemen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden met de Service, te verstoren, te beschadigen of te verstoren.

0.7. Aanval Service via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

0.8. Onderneem geen actie die de bedrijfsbeoordeling kan schaden of vervalsen.

0.9. anders proberen de goede werking van de Dienst te verstoren.

 1. Analytics

Wij kunnen gebruik maken van derde dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

 1. Geen gebruik door minderjarigen

De Service is uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door toegang tot of gebruik van de Service garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden. Indien u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Service.

 1. Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar, en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Service of een service van een derde partij is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam geen naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan uzelf rusten, zonder de nodige toestemming. U mag als gebruikersnaam geen namen gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen zijn.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

 1. Intellectuele Eigendom

Service en zijn originele inhoud (exclusief inhoud geleverd door gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van TooBig2U Ventures en haar licentiegevers. Service is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten van en vreemde landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TooBig2U Ventures.

 1. Auteursrechtbeleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat de Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon of entiteit.

Als u eigenaar bent van een auteursrecht, of namens een gemachtigde, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, dient u uw claim via e-mail in bij [email protected], met als onderwerpregel: “Inbreuk op auteursrechten” en voeg in uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe, zoals hieronder beschreven, onder “DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims”

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en honoraria van advocaten) voor een onjuiste voorstelling van zaken of te kwader trouw gedane beweringen over de inbreuk van enige Inhoud die op en/of via de Dienst wordt gevonden op uw auteursrecht.

 1. DMCA-kennisgeving en procedure voor vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, met inbegrip van de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de plaats waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal zich volgens u bevindt dat inbreuk maakt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

0.6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op [email protected].

 1. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op [email protected] of via sites en tools van derden informatie en feedback geven over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (“Feedback”). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, aanspraken of belangen in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf ontwikkelingsideeën kan hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij bevat; en (iv) Bedrijf geen geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot de Feedback. Indien de overdracht van de eigendom van de Feedback niet mogelijk is als gevolg van toepasselijke dwingende wetgeving, verleent u het Bedrijf en zijn filialen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om de Feedback te gebruiken (inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) op welke wijze en voor welk doel dan ook.

 1. Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door TooBig2U Ventures.

TooBig2U Ventures heeft geen controle over, en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy beleid, of praktijken van websites of diensten van derden. Wij garanderen niet het aanbod van een van deze entiteiten/individuen of hun websites.

De geschetste Gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. PolicyMaker’s Algemene Voorwaarden generator is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het creëren van een uitstekende standaard Gebruiksvoorwaarden sjabloon voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERD TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERGELIJKE DERDEN.

WIJ RADEN U TEN ZEERSTE AAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN ALLE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

 1. Afwijzing van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VAN ONS VERKRIJGT, OP UW EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF NOCH IEMAND DIE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN IS, DAT DE SERVICES, DE INHOUD ERVAN OF SERVICES OF ITEMS DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SERVICES OF SERVICES OF ITEMS DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN, ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE INDIEN VERBODEN DOOR DE WET, ZULT U ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJWAREN VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE DEZE OOK ONTSTAAT (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VOOR RECHTSZAKEN EN ARBITRAGE, OF TIJDENS EEN PROCES OF IN HOGER BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE IS INGESTELD), HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING ELKE VORDERING VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ELKE OVERTREDING DOOR U VAN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF EERDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE INDIEN VERBODEN DOOR DE WET, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID IS VAN DE KANT VAN HET BEDRIJF, ZAL DEZE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT BETAALD IS VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL ER SPRAKE ZIJN VAN GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 1. Beëindiging

Wij kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

 1. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, welke van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij mogelijk hebben gehad met betrekking tot de Service.

 1. Wijzigingen in de dienst

Wij behouden ons het recht voor om onze Service, en elke dienst of materiaal dat wij via Service aanbieden, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de gehele of een gedeelte van de Service op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

 1. Wijzigingen in voorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te herzien.

Uw voortgezet gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Dienst te gebruiken.

 1. Afstand van recht en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of bepaling in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of bepaling of als een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of bepaling, en het nalaten van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden, zal geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden.

Indien enige bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of ander tribunaal om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en van kracht zullen blijven.

 1. Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN AANGEBODEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT U ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

 1. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: [email protected].

Deze Servicevoorwaarden zijn gemaakt voor http://2big2u.com door PolicyMaker.io op 2021-07-08.

Shopping Cart